Việc chung sống không đăng ký của hai chúng tôi có được pháp luật bảo vệ không?

Không. Pháp luật hiện tại chỉ thừa nhận bảo vệ việc chung sống không đăng ký giữa hai người khác giới. Quan hệ giữa hai người cùng giới được xem như quan hệ dân sự giữa hai người bất kỳ nào trong xã hội. Các tài sản chỉ được coi là tài sản chung nếu hai bạn cùng đứng tên hoặc có thỏa thuận trước. Việc giải quyết tài sản khi chấm dứt việc chung sống hoặc khi một người mất đi sẽ được giải quyết theo pháp luật dân sự như những quan hệ dân sự thông thường.

Luật Hôn nhân và gia đình 2014.

Điều 3. Giải thích từ ngữ.

(...)

7. Chung sống như vợ chồng là việc nam, nữ tổ chức cuộc sống chung và coi nhau là vợ chồng.