Nếu tôi chỉ tổ chức lễ cưới thì có vi phạm pháp luật không?

Không. Pháp luật Việt Nam hiện tại không xem những nghi thức như lễ cưới, đám hỏi… có giá trị pháp lý như đăng ký kết hôn. Pháp luật chỉ không thừa nhận việc đăng ký kết hôn giữa những người cùng giới chứ không can thiệp vào những nghi thức này. Việc tổ chức lễ cưới bản thân nó không phải là hành vi vi phạm pháp luật hôn nhân gia đình. 

Luật Hôn nhân và gia đình 2014.

Điều 9. Đăng ký kết hôn

1. Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về hộ tịch.

Việc kết hôn không được đăng ký theo quy định tại khoản này thì không có giá trị pháp lý.