Nếu chúng tôi cứ đi đăng ký kết hôn thì có bị phạt không?

Không. Việc hai người là người cùng giới chỉ bị xem là không đủ điều kiện kết hôn. Nếu đi đăng ký kết hôn thì bạn sẽ bị từ chối. Chỉ khi các bạn giả mạo giấy tờ, lừa dối để có được Giấy chứng nhận kết hôn thì mới bị phạt theo quy định pháp luật.

Luật Hôn nhân và gia đình 2014.

Điều 9. Đăng ký kết hôn

1. Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về hộ tịch.

Việc kết hôn không được đăng ký theo quy định tại khoản này thì không có giá trị pháp lý.