Nếu việc tổ chức lễ cưới của tôi bị dừng lại thì sao?

Bạn nên chuẩn bị trước kiến thức và tài liệu để giải thích cho nhà hàng hoặc chính quyền địa phương hiểu. Nếu đám tiệc của bạn bị yêu cầu dừng lại, bạn hãy yêu cầu cho biết lý do và căn cứ pháp lý, điều luật cụ thể cho họ thẩm quyền dừng đám tiệc. Nếu họ viện dẫn Khoản 2 Điều 8 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, hãy cho họ đọc thêm Khoản 1 Điều 9 và giải thích các bạn không hề "kết hôn" mà chỉ "tổ chức đám tiệc." (Xem thêm Câu hỏi số 2)

Nếu người ta dùng những lý do khác như từ chối cung cấp dịch vụ, hoặc đám tiệc của bạn gây rối trật tự công cộng, hãy giải thích đó không phải là lỗi của bạn, và yêu cầu được tiếp tục. Nếu đám tiệc bị dừng không có căn cứ hợp lý, bạn có thể khiếu nại và yêu cầu bồi thường.

Bạn có thể tìm trung tâm tư vấn phù hợp hoặc Viện iSEE, Trung tâm ICS để trao đổi cụ thể hơn.

Nghị định 110/2013/NĐ-CP

Điều 74. Hiệu lực thi hành

(...)

3. Đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành hoặc đã được thi hành xong trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành, mà cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính còn khiếu nại thì áp dụng quy định của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính, (...) Nghị định số 87/2001/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2001 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình (...).