Quan điểm xã hội về hôn nhân đồng giới: Nghiên cứu định tính tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu định tính trên một số lượng mẫu nhỏ với mục đích tìm hiểu các luồng quan điểm đại chúng xung quanh vấn đề hợp pháp hôn nhân đồng giới. Nghiên cứu nhằm phục vụ công tác xây dựng chiến lược nâng cao nhận thức của xã hội một cách hiệu quả.

 • Tác giả
  iSEE
 • Năm xuất bản
  2019
 • Lĩnh vực
  -
 • Đối tượng
  -