Kinh nghiệm một số quốc gia trên thế giới về pháp luật chuyển đổi giới tính và bài học cho Việt Nam

Phối hợp cùng Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học tập hợp 10 bài viết về kinh nghiệm và thực hành về pháp luật chuyển đổi giới tính của một số quốc gia trên thế giới, từ đó làm tiền đề nhằm đóng góp cho quá trình xây dựng Luật Chuyển giới tại Việt Nam.

 • Tác giả
  iSEE
 • Năm xuất bản
  2018
 • Lĩnh vực
  -
 • Đối tượng
  -