Đánh giá tác động kinh tế của hôn nhân cùng giới tại Việt Nam

Báo cáo thực hiện đánh giá tác động kinh tế của việc hợp pháp hóa hôn nhân cùng giới tại Việt Nam qua tổng quan tài liệu, xây dựng khuôn khổ lý thuyết, áp dụng mô hình lý thuyết vào trường hợp của Việt Nam và xây dựng mô hình ước lượng dựa trên khuôn khổ lý thuyết. Nghiên cứu chỉ ra tác động kinh tế của hôn nhân cùng giới tại Việt Nam có thể được nhìn nhận là đáng kể, đa chiều và được thụ hưởng bởi toàn bộ xã hội chứ không riêng nhóm LGBT. Theo đó, báo cáo đưa ra các đề xuất chính sách cho trường hợp Việt Nam.

 • Tác giả
  VESS, iSEE
 • Năm xuất bản
  2021
 • Lĩnh vực
  -
 • Đối tượng
  -